Søg

Skolens bygninger igennem 100 år

Rungsted private Realskole hører hjemme på Vallerød Banevej. Sådan har mange det, sådan har det også været i mange år, og sådan begyndte det.


I 2020 fejrer skolen 100-års fødselsdag. Også de første år havde skolen hjemme på Vallerød Banevej. I lejede lokaler ganske vist, men i trygge omgivelser. Der var dog en udløbsdato på lejeaftalen, så man havde travlt med at finde en permanent løsning. Det troede man, at man havde fundet med en grund tæt på Rungsted Kostskole, men trods velvilje fra kommunen lykkedes det ikke. En anden mulighed viste sig dog kort tid efter, da man fik tilbudt en grund ved Rungsted Station. Det var i efteråret 1922 – og skolestart i den nye bygning var med indvielse i september 1923. Hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, er lidt af en gåde. Ganske vist havde man udarbejdet et projekt hos arkitekt V. Jørgensen, men det er imponerende, at det kunne nås.

Vi ved ikke, hvor mange mand, der har været på arbejdet, men de kan ikke have stødt på mange problemer undervejs.


Det var en stor bygning til en skole, som kun havde 1.-5. klasse, men der var også plads til to boliger. Dog havde man tydeligvis bygget gymnastiksal og tilhørende omklædning m.m. for små, og i 1934 blev salen ombygget. I 1929 udlejede man et lokale til en nyoprettet børnehave. Den var fast tilknyttet skolen i mange år, indtil skolen selv havde brug for lokalet, men det var med stor vemod, at man måtte inddrage lokalet til skolen, for børnehaven skabte en god grobund for rekruttering af elever – vi ser i dag, at flere privatskoler opretter børnehaver, men i vores tilfælde var det dog mest et lokalefælleskab.

Senere – i midten af 50’erne – blev skolen anerkendt som friskole og kunne derved opnå statsstøtte, dog under forudsætning af at det ikke længere kunne være et aktieselskab, men skulle være en selvejende institution, og at der skulle betales samme løn som på kommunens skoler. En følge af overgangen til friskole var også, at der kom flere klassetrin til, nemlig 6., 7. og 8. klasse. Derfor blev det nødvendigt at tænke på en udbygning af skolen. En ny fløj kom til i 1963, samtidig med at skolen fik en ny skolebestyrer. Igen i begyndelsen af 70’erne var det nødvendigt at udvide med blandt andet en ny gymnastiksal og flere klasselokaler. Sløjdfaciliteterne lå i vejen for byggeriet, og man prøvede at leje sig ind i et af Rungsted Stations lokaler (man måtte jo være vant til støj på en station), dog uden held. Til gengæld stillede kommunen både idræts- og sløjdfaciliteter til rådighed i en periode på Rungsted Skole. Byggeriet på Stationsvej blev forsinket af byggestop, men nåede dog lige at blive færdigt, inden der igen skete noget.Den smukke hovedbygningDen store bygningsmæssige ændring kom, da skolen fik mulighed for at erhverve Rungsted Statsskole. Statsskolen havde længe ønsket at flytte til nye lokaler, faktisk havde det været en plan fra 60’erne, og i 1976 blev der handlet, og mageskiftet mellem stat, kommune og Rungsted private Realskole kunne finde sted. Kommunen overtog RpR’s bygning på Vestre Stationsvej, Statsskolen kunne bygge nyt på Stadionalle – og sidst, men ikke mindst: Vi overtog bygningerne på Vallerød Banevej. Det var noget af en udvidelse fordelt på mange bygninger og mere end 30.000 m2 grund. Der var ikke råd til også at købe rektorboligen, som hørte til, men ellers overtog vi den gamle statsskole/kostskole, og skolen vendte hjem til der, hvor det hele begyndte. Men der skulle gøres en del ved bygningerne. Pionerånden blandt de ansatte var tydeligvis medvirkende til, at rømningen af de gamle bygninger på Stationsvej og flytningen til de nye rammer på Vallerød Banevej gik så smertefrit. Alle ydede en kæmpeindsats. Vedligeholdelsesstanden på ”den nye” skole var – af forståelige grunde – ikke den bedste, og de næste mange år blev brugt til at istandsætte både det ydre og det indre. Det var økonomisk belastende for skolen, og undervejs måtte man stoppe op og vente med nogle af de mange renoveringsprojekter.


Men hele tiden var der planer om at skabe tidssvarende rammer for skolens virke. Nogle blev til noget, andre kan vi se som støvede skitser og arkitekttegninger i vores arkiver.

Midt i 90’erne opstod der i forbindelse med renovering mulighed for at indrette et nyt skolebibliotek i 36-bygningens tagetage. Det var flotte lokaler, der med rette blev populære.

Det var kantinen, som blev bygget i underetagen i Hovedbygningen, også. Et flot område, som kunne rumme mange funktioner. Kantinen blev indviet i begyndelsen af 1998. Trappen fra skolegården ned til kantinen er yderst vellykket. I det daglige tænker man måske ikke så meget på det, men den er flot tænkt og flot udført og åbner nedgangen til kantinen på en indbydende måde. Kantinen i 2 niveauer giver både i det daglige og ved festlige lejligheder mulighed for at rumme mindre arrangementer såvel som fx Gallafesten for afgangsklasserne hvert år.36-bygningenOmkring årtusindskiftet skete der væsentlige bygningsmæssige ændringer: Bestyrerboligen blev nedlagt som bolig, øvelseslejligheden blev sløjfet, der blev indrettet nyt biologilokale, nyt håndarbejdslokale og billedkunstlokale, facaderne på Hovedbygningen og Faglokalefløjen (som tidligere havde huset bestyrerboligen) blev renoveret og fik nyt tag. Nødvendige, men kostbare forbedringer.


Det blev mere og mere klart, at der var fag, som ikke havde optimale og tidssvarende faciliteter, blandt andet idræt og fysik/kemi. Der var et godt elevgrundlag. Skolen havde succes, og der kunne være mange fordele ved at udvide fra 2 til 3 spor på hver årgang. Det skulle dog foregå på ”den stille og rolige måde” med én årgang ad gangen, således at udbygningen ville tage 10 år. Det iværksattes i 2005, og i 2006 kunne man indvi den nye bygning på boldbanen – 06-bygningen.Skolens nye undervisningsfløj, foto maj 2007. 06-bygningen blev tegnet af arkitektfirmaet Gottlieb og PaludanDen rummede en idrætshal, stort fysik/kemilokale, musiklokale og klasselokaler til de ældste elever. Derudover var der foyer med mulighed for arbejdsområder til gruppearbejde m.v.

Byggeriet blev belønnet af Hørsholm Kommune i 2006 og blev fra første dag vel modtaget af alle. Hallen gav også mulighed for at afholde store afslutninger og senere også juleindledninger.


Nu havde skolen lokaler, som svarede til de behov, der var. Eller i hvert fald næsten. For Børnepasningen mærkede i den grad, at der var kommet flere børn i de mindste klasser, og de var jo også de første, som fik glæde af udvidelsen fra 2 til 3 spor. Bygningen, de boede i, fik konstateret svamp i fundament, vægge, tag, ja, overalt, og det kunne ikke svare sig at udbedre skaderne. Bygningerne blev revet ned (de var i modsætning til resten af skolens bygninger ikke bevaringsværdige), og resultatet blev, at en helt ny fløj så dagens lys: 09-fløjen.


Den skulle rumme såvel klasselokaler som faglokaler. Den skulle kunne passe ind i den eksisterende bygningsmasse, men skulle samtidig ikke være en kopi. I dag kan vi glæde os over 6 klasselokaler, billedkunst og sløjdlokaler i 09-fløjen.09-fløjen tegnet af Gottlieb og PaludanBorgen, som i mange år husede forskoleklasserne, bliver nu brugt som kompetencecenter. Det er pudsigt at tænke på, at mens der var forskoleklasser i Borgen, var der samtidig kontor for en af pedellerne, lægeværelse, psykologkontor og – rygelokale for lærerne!


Børsen, som ligger midt i skolegården, hedder stadig Børsen. Der er ikke længere hverken toiletter eller frugtbod i Børsen. Nu er der bare depotrum for pedellerne, selv om der har været mange gode idéer til Børsens anvendelse – både i billedkunst og i biologi (som et godt sted til at dissekere grisehjerter og rense fisk).


Børnepasningen er blevet til ØnskeØen, og den fik lokaler flere steder, blandt andet i Faglokalefløjen, som blev til Indskolingshuset, og i ledvogterhuset, som blev købt for et par år siden og nu hedder Junglen. Derudover er Bålhuset blevet bygget, så ØnskeØen holder til på mange øer.


Nu har skolen bygninger, som kan tilgodese alle aktiviteter, men nye fag, nye måder at undervise på og nye muligheder vil helt sikkert bevirke, at inden skolen bliver 150 år – ja, så vil vi nok se en eller flere nye spændende bygninger.


Allan Henriques

Kort over skolen 2020

137 visninger